Disclaimer & Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van RECENSIEKONING. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RECENSIEKONING.

De op deze website getoonde informatie wordt door RECENSIEKONING met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. RECENSIEKONING behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel RECENSIEKONING alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is RECENSIEKONING niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van RECENSIEKONING, welke geen eigendom zijn van RECENSIEKONING, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van RECENSIEKONING. Hoewel RECENSIEKONING uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door RECENSIEKONING worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de tips op RECENSIEKONING kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De tips op RECENSIEKONING zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten mee te verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. RECENSIEKONING sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door RECENSIEKONING ontwikkelde content of producten.

Teksten overnemen van RECENSIEKONING.nl

Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van RECENSIEKONING vragen we je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

    • De bronvermelding bevat dat naam ‘RECENSIEKONING’ (hoofdletters).
    • Het woord ‘RECENSIEKONING’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op RECENSIEKONING.nl.
    • De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op incidentele plaatsing van RECENSIEKONING content op websites van derden. Indien je meer dan één tekst per maand van RECENSIEKONING wilt plaatsen vragen we je contact op te nemen via het contactformulier.

>